« Atgal į Archyvą

Sveiki, sakykit statant sode namą iki 80 m2 nereikia leidimu? Užtenka sodo pirmininko leidimo? Ar reikia Visdėlto ir iš savivaldybės?

Iki 80 m2 ir 8,5 aukščio vienbutis namas yra priskiriamas II grupės nesudėtingiems statiniams. Nesudėtingo statinio projektą privaloma rengti, kai pagal statybos techninio reglamento STR 1.07.01:2002 „Statybos leidimas“ [4.15] reikalingi rašytiniai pritarimai statinio projektui. Plačiau:http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=382142&p_query=&p_tr2=