« Atgal į Archyvą

Turiu ūkio paskirties žemę, pats neesu ūkininkas. Ar galiu statyti pirtį, kokie reikalingi dokumentai, leidimai, projektai? Ar reikia peregistruoti žemę, kaip namų valdą?

STR 1.01.07:2002 „NESUDĖTINGI (TARP JŲ laikini) statiniai“ VI. nesudėtingų statinių ar jų dalių projektavimo, statybos, pripažinimo tinkamais naudoti tvarka 12. I grupės nesudėtingiems statiniams taikomos šios Statybos įstatymo nustatytų reikalavimų išimtys: 12.1. neprivalomas statinio projektas [4.1], [4.14], nereikalingi privalomieji statinio projekto rengimo dokumentai [4.1], [4.14], neprivaloma skirti statinio projekto vadovą [4.1], [4.14]; 12.2. nereikalingas statybos leidimas [4.1], [4.14] (atskirais šio Reglamento priede nurodytais atvejais kai kurių statinių statybai vietoj statybos leidimo privalomas kitas minėtame priede įvardytas dokumentas, be kurio statyba, kaip ir be statybos leidimo, yra savavališka [4.1]); 12.3. neprivaloma skirti (pasamdyti) statinio statybos vadovą [4.1]; 12.4. neprivaloma statinio projekto vykdymo priežiūra [4.1]; 12.5. neprivaloma statinio statybos techninė priežiūra [4.1]; 12.6. nereikalingas statybos leidimas [4.1], [4.14] statinį griauti; 12.7. neatliekami: statinio kadastriniai matavimai [4.4], [4.12], statinio pripažinimas tinkamu naudoti [4.1], [4.15] ir statinio registravimas Nekilnojamojo turto registre [4.5]. 13. I grupės nesudėtingiems statiniams nekilnojamosios kultūros paveldo vertybės teritorijoje arba saugomoje teritorijoje taikomos Statybos įstatymo išimtys, nurodytos šio Reglamento 15 punkte. 14. II grupės nesudėtingiems statiniams taikomos šios Statybos įstatymo nustatytų reikalavimų išimtys: 14.1. statinio projektavimo sąlygų sąvadas [4.1], [4.18] privalomas tik tuo atveju, kai statybos sklypo inžineriniai tinklai ar nesudėtingų statinių inžinerinės sistemos prijungiamos prie už sklypo ribų esančių komunalinių ar vietinių inžinerinių tinklų bei statybos sklypo susisiekimo komunikacijos prijungiamos prie viešojo naudojimo kelių (gatvių); 14.2. rengiamas sumažintos sudėties projektas – projekto schema [4.14]; 14.3. tais atvejais, kai statinio projektavimo sąlygų sąvadas neprivalomas [4.1], [4.18], statybos leidimą išduoda savivaldybės meras (jo įgaliotas savivaldybės administratorius ar kitas savivaldybės administracijos tarnautojas) be statinio projekto patikrinimo Nuolatinėje statybos komisijoje. Patikrinimą, ar statinio projektas atitinka teritorijų planavimo dokumentuose nustatytus sklypo tvarkymo reikalavimus (reglamentą), atlieka savivaldybės meras (jo įgaliotas savivaldybės administratorius ar kitas savivaldybės administracijos tarnautojas); 14.4. neprivaloma statinio projekto vykdymo priežiūra, išskyrus nesudėtingą statinį, statomą saugomoje teritorijoje [4.1], [4.21]; 14.5. statinio statybos techninės priežiūros privalomumas nurodytas priede (pastaboje); 14.6. nereikalingas statybos leidimas [4.1], [4.17] statinį griauti. 15. I ir II grupės nesudėtingiems statiniams, esamiems ar numatomiems statyti nekilnojamosios kultūros paveldo vertybės teritorijoje arba saugomoje teritorijoje, taikomos II grupės nesudėtingiems statiniams nustatytos Statybos įstatymo išimtys, išskyrus nurodytas 14.3 punkte. Statybos leidimą I ir II grupės statiniams išduoda savivaldybės meras (jo įgaliotas savivaldybės administratorius ar kitas savivaldybės administracijos tarnautojas) be statinio patikrinimo Nuolatinėje statybos komisijoje [4.20], raštu pritarus: minėtos komisijos nariui – už nekilnojamųjų kultūros vertybių apsaugą atsakingos įgaliotos institucijos atstovui (statiniams nekilnojamosios kultūros paveldo vertybės apsaugos teritorijoje) ar komisijos nariui – saugomos teritorijos administracijos, o kai jos nėra, – Aplinkos apsaugos regiono departamento atstovui (statiniams saugomoje teritorijoje). 16. Laikiniems statiniams [4.1] galioja tos pačios Statybos įstatymo nuostatų taikymo išimtys kaip ir II grupės nesudėtingiems statiniams ir viena papildoma nuostata – statybos leidimas išduodamas ne ilgiau kaip 3 metams [4.1]. 17. Projektuojant ir statant I ir II grupės nesudėtingus statinius ir laikinus statinius, draustis privalomuoju statinio projektuotojo ir rangovo civilinės atsakomybės draudimu nebūtina [4.1].