Atstovaujame statytoją/užsakovą įgyvendinant statinio projektą, vadovaujame statybos darbams nuo statybos pradžios iki statybos užbaigimo, atsakome už pastatyto statinio atitiktį statinio projektui ir statinio normatyvinę kokybę.

Pareigos, kurias atlieka statybos vadovas:

 • Organizuoti, vadovauti ir operatyviai spręsti visus statinio statybos klausimus;
 • Koordinuoti statinio specialiųjų statybos darbų padalinių (subrangovų) atliekamus specialiuosius darbus;
 • Kontroliuoti, kad statinio statybos darbai būtų atliekami kokybiškai, pagal statinio projektą, statybos leidimą, teisės aktų reikalavimus;
 • Garantuoti tinkamą statybos produktų ir įrenginių priėmimą, tikrinti jų atitikties dokumentus, organizuoti jų sandėliavimą bei apsaugą;
 • Užtikrinti saugų darbą, gaisrinę saugą ir aplinkos apsaugą bei tinkamas darbo higienos sąlygas statybvietėje;
 • Įforminti normatyviniuose statybos techniniuose dokumentuose nurodytus statinio statybos dokumentus, juos saugoti, pildyti ir perduoti Statytojui;
 • Vykdyti statinio projekto vykdymo priežiūros vadovo, statinio statybos techninio prižiūrėtojo, viešojo administravimo subjektų pagrįstus reikalavimus, įrašytus į Statybos darbų žurnalą, pašalinti nustatytus pažeidimus;
 • Dalyvauti užbaigiant statitio statybą, perduoti statybos užbaigimo komisijai statinio statybos dokumentus, pasirašyti statinio statybos užbaigimo aktą;
 • Kitos pareigos;

Statybos vadovo teisės ir pareigos:

 • Atstovauti statytoją (užsakovą), kai statyba vykdoma ūkio būdu;
 • Duoti privalomus nurodymus statinio statybos darbų vadovams ir kitiems dalyvaujantiems asmenims (meistrams, brigadininkams, darbininkams);
 • Atsisakyti vykdyti Statytojo (užsakovo), projekto vykdymo priežiūros vadovo, statybos techninės priežiūros vadovo, viešojo administravimo subjektų, kitų juridinių bei fizinių asmenų reikalavimus, jei jie neatitinka teisės aktų, normatyvinių techninių dokumentų;
 • Atsisakyti parirašyti Rangovo ar kontroliuojančiųjų institucijų parengtus aktus, nurodymus ar pastabas, jei jie neatitinka statinio normatyvinės kokybės, informuojant apie tai Statytoją (užsakovą) bei įrašant į statybos darbų žurnalą;
 • Kitos teisės;
Turite klausimų?